Jaarcongres

Aanmelden

Onderwerpen en sprekers

De onderwerpen voor de plenaire sessies en workshops zijn:

Plenair

Inhalatietechnologie en de veelbesproken onafhankelijke voorzetkamerstudie

ir. Paul Hagedoorn, sr. Technologist/Scientist Inhalation
Rijksuniversiteit Groningen


Tijdens deze plenaire sessie wordt ingegaan op de inhalatietechnologie, de onderbouwing achter de instructie als ook de werking van de inhalatoren. Daarnaast zal uitvoering de inmiddels veelbesproken en onafhankelijke voorzetkamerstudie aan bod komen.

Leerdoelen:
- Na deze sessie zal u meer inzicht hebben waarom bepaalde handelingen noodzakelijk zijn.
- Na deze sessie zal u weten dat voorzetkamers zeker niet één op één uitwisselbaar zijn en dat sommige antistatische
  voorzetkamers niet zo antistatisch zijn als de label weergeeft.

 

2de kamer debat

Jo Sinjorgo, consultant
Thimotheus consult en fair medicine

Liesbeth van Tiel, longverpleegkundige
Careyn Utrecht

Gertie Mulder, longverpleegkundige
HAGRO Twello


We willen het onderwerp preferentiebeleid middels een nagespeeld 2e kamer debat aan de orde stellen. Door het inbrengen van verschillende moties over preferentiebeleid, krijgen de leden de kans om kritisch mee te denken en praten met elkaar over dit heikele onderwerp, waar we het afgelopen jaar allemaal ongetwijfeld regelmatig last van hebben gehad. Vòòr de ledendag krijgen jullie de moties toegestuurd om kennis van de inhoud te krijgen en zo met elkaar constructief in gesprek te kunnen.

 

Roken? Onze zorg!

Hanneke Schaap MSc, verpleegkundig specialist longgeneeskunde
Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam


Tijdens deze sessie maak je kennis met de visie en missie van V&VN met betrekking tot stoppen met roken: je werkplek, je voorbeeldfunctie als professional en wat jij eenvoudig kunt doen voor een roker.

Leerdoelen:
- Je bent op de hoogte van de verschillende aspecten die verwerkt zijn in de visie en missie van V&VN over Stoppen met
  Roken.
- Je hebt kennis en ervaring opgedaan over wat jij eenvoudig kunt betekenen voor rokers in 30 seconden en zonder discussie.

 

 

Kwaliteit Voorop! Verstevigen van positie, zeggenschap en inhoud van het vak.

dr. Saskia Weldam, senior onderzoeker en manager zorgopleidingen
UMC Utrecht Divisie Hart&Longen


In deze afsluitende lezing zal ik ingaan op de recente ontwikkelingen in de verpleegkundige (long) zorg. Daarin neemt kwaliteit een belangrijke plek in. Als je kwaliteit voorop zet verstevig je je positie, je zeggenschap, je carrière en de inhoud van je vak. Hoe kun je kwaliteit voorop zetten? Kan onderzoek ons daarbij helpen? Kan scholing je daarbij helpen? Zijn we daarmee toekomst bestendig? Deze verschillende aspecten zal ik belichten vanuit de praktijk en onderzoek. De verbinding met het programma toekomst bestendige verpleegkunde zal gelegd worden.

Leerdoelen:
- Heeft de toehoorder kennis genomen van de huidige ontwikkelingen in de verpleegkundige (Long) zorg.
- Kan de toehoorder de kennis verbinden met het programma toekomst bestendige zorg.
- Kan de toehoorder benoemen hoe je kwaliteit voorop kan zetten.
- Kan de toehoorden benoemen hoe scholing en onderzoek daarbij kan helpen.
- Kan de toehoorder uitleggen of we met die kennis toegerust zijn voor de toekomst.

 

 

Workshops

Per ronde kun je kiezen uit 1 van de drie aangeboden onderwerpen


Workshopronde 1 (10.00 - 10.45 uur)

Advance Care Planning of beter gezegd: proactieve zorgplanning

Matty Liefting, gespecialiseerd verpleegkundige long- en palliatieve zorg
Thuiszorg Santépartners


COPD kent een onvoorspelbaar verloop. Hierdoor is het van belang om tijdig het gesprek aan te gaan over de palliatieve fase. Wat betekent deze fase, welke zorg kan er geboden worden, wat zijn de verwachtingen en wensen van de patiënt t.a.v. het levenseinde? Goede informatie en ruimte bieden aan de patiënt om hierover na te denken, stelt de patiënt in staat om doelen en voorkeuren te formuleren t.a.v. toekomstige medische behandelingen en zorg, deze doelen en voorkeuren te bespreken met familie en zorgverleners, en om eventuele voorkeuren vast te leggen en indien nodig te herzien. Het is een blijvende dialoog om de wensen en behoeften van patiënten in kaart te brengen en in beeld te houden

Wanneer start je hiermee? en wiens taak is dit?

Hierover wil ik tijdens deze workshop met jullie in gesprek gaan.

Leerdoelen:
- Na deze workshop weet de deelnemer wat het belang is van pro-actieve zorgplanning.
- Na deze workshop weet de deelnemer welke taak hij/zij, als zorgverlener, heeft m.b.t. proactieve zorgplanning.

 


Hoe kun je inhalatie-instructie in de eigen werkomgeving verbeteren?

Titia Klemmeier, longverpleegkundige
Martini Ziekenhuis, Groningen


Waarom is inhalatie-instructie nu essentieel voor het gebruik van de inhalatie medicatie en hoe zorg je in je eigen werkomgeving ervoor dat alle patiënten een goede eenduidige inhalatie-instructie krijgen?

Leerdoelen:
- Erkenning juiste gebruik van inhalatiefouten en de effecten daarvan.
- Hoe de inhalatie instructie in de eigen werkomgeving te verbeteren.

 

Beroepslongziekten

dr. Jaring van der Zee, longarts
Amsterdam UMC, locatie AMC


Blootstelling aan stoffen in het beroep is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan of verergeren van aandoeningen als astma en interstitiële longziekten. Bij vroegtijdig herkenning van deze beroep gebonden longaandoeningen kan soms nog volledig genezing optreden. Het niet herkennen zal ondanks medicamenteuze behandeling meestal progressie van de ziekte tot gevolg hebben. Vaak persisteert de aandoening na langdurige blootstelling ook al wordt dan alsnog de blootstelling beëindigd.In deze workshop zullen de verschillende vormen en de systematiek van beroep gebonden longziekten worden besproken en zal nader worden ingegaan op de diagnostiek ervan.

Leerdoel:
- Systematiek de van beroep gebonden longaandoeningen.
- Kennis van de diagnostiek van beroep gebonden longaandoeningen.

 

  

Workshopronde 2 (14.00 - 14.45 uur): 

Laaggeletterdheid en therapietrouw

Betere zelfzorg bij COPD patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

drs. Natascha Huijser van Reenen, sr. projectleider
Pharos

Nelleke Torrenga MSc, verpleegkundig specialist 
AGZ Longgeneeskunde

De workshop behandelt de herkenning van beperkte gezondheidsvaardigheden, hoe je vervolgens effectief communiceert over zelfzorg, en welke ondersteunende materialen daarbij bruikbaar zijn, zoals handboek en gesprekskaart ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’

Leerdoelen:
- Betere herkenning van de doelgroep.
- Effectievere communicatie over zelfzorg en gebruik medicatie.
- Gebruik van afbeeldingen en de terugvraagmethode bij de uitleg.

 

Hijgend en piepende de nacht in. Obstructieve longziekten en OSA(S)

Lisette ten Have-Drenthen,  verpleegkundig specialist longgeneeskunde
Streekziekenhuis Koningin Beatrix


In de workshop zal ik aan de hand van casuïstiek uitleg over Astma en slaapapneu. Welke negatieve gevolgen heeft slaapapneu bij astma. Voor patiënten die benauwd zijn is het vaak moeilijker om te wennen aan de PAP therapie. Waar moet je op letten? Welke vragen moet je stellen?

Leerdoelen:
- De deelnemer kan het verschil benoemen van moeilijk behandelbaar astma en ernstig astma en de rol van comorbiditeiten
  zoals slaapapneu.
- De deelnemer is kan benoemen wat slaapapneu is, hoe de diagnose gesteld wordt en welke behandelmogelijkheden er zijn.
- De deelnemer is op de hoogte van de fysieke en psychologische effecten van benauwdheid en PAP therapie.
- De deelnemer kan benoemen welke interventies belangrijk zijn bij de behandeling van patiënten die benauwd zijn en
  behandeling voor slaapapneu krijgen.


De patiënt met pulmonale hypertensie

Maud van der Wijden, verpleegkundig consulent longgeneeskunde
St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein

Ingrid Verheul, verpleegkundig specialist io 
St. Antoniusziekenhuis, Nieuwegein


Pulmonale Hypertensie betekend verhoogde druk in de long(slag)ader. In Nederland zijn er ongeveer 1500 patiënten met Pulmonale Hypertensie. Deze zeldzame ziekte verdiend meer aandacht, daarom nemen wij je mee in het zorgpad pulmonale hypertensie binnen het St. Antoniusziekenhuis.

Leerdoelen:
- Herkenning van symptomen pulmonale hypertensie.
- De weg naar een PH-centrum Nederland vinden.

 

 

Workshopronde 3 (14.55 - 15.40 uur):

Zorgpad COPD 1ste en 2de lijn

De rol van longverpleegkundigen bij een transmuraal zorgpad COPD en huisbezoeken.

drs. Lidewij Sekhuis, projectleider o.a. bij Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname en Zorgpad inhalatiemedicatie
Long Alliantie Nederland

José Brummelhuis, gespecialiseerd verpleegkundige longen, verpleegkundig adviseur
Evean Zorg – pilotregio Zaanstreek Waterland

Interdisciplinair samenwerken aan gerichte interventies is een sleutelbegrip bij het voorkómen van ziekenhuisopnamedagen bij mensen met COPD. Dit blijkt uit een grootschalige pilot van Long Alliantie Nederland (LAN) waarin het landelijke zorgpad ‘COPD longaanval met ziekenhuisopname’ werd geïmplementeerd en getest.

Binnen het zorgpad bleek een cruciale rol voor de longverpleegkundige weggelegd. Zowel binnen het ziekenhuis, maar ook daarbuiten (huisartspraktijk/thuiszorg). Maar welke rol is dit? En wat komt hierbij kijken?

Samen met een ervaringsdeskundige uit pilotregio Zaanstreek Waterland en de landelijke LAN projectleider worden er tips gegeven hoe jij als longverpleegkundige de zorg voor mensen met COPD, die in het ziekenhuis zijn opgenomen geweest voor een longaanval kan verbeteren.

In het bijzonder is er aandacht voor het huisbezoek in de eerste week na opname. Een ultiem voorbeeld hoe deze transmurale zorg vorm kan geven. Maar hoe regel je zoiets en wat wordt er dan van longverpleegkundigen uit de eerste lijn (huisartspraktijk/thuiszorg) verwacht? En wat is dan de taak van de tweedelijn? José Brummelhuis de gespecialiseerd verpleegkundige longen deelt haar ervaringen.

Ook ga je zelf aan de slag met vraagstukken die te maken hebben met transmurale zorg, samenwerking en/of huisbezoeken.

Voor meer informatie over het landelijk zorgpad COPD en de bijbehorende toolbox zie www.longaanval.nl. Bekijk ook de video ‘ Patiëntenreis in beeld’, dat een inkijkje geeft in het zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname.

Leerdoelen:
- Welke rol heeft een longverpleegkundige (zowel 1e als 2e lijn) te vervullen in een regionaal zorgpad COPD longaanval?
- Hoe kan je de zorg en de daarbij behorende transmurale samenwerking (in het bijzonder bij huisbezoeken) tussen
  zorgverleners verbeteren bij COPD patiënten die zijn opgenomen geweest voor een COPD longaanval?


Disfunctioneel ademhalen bij kinderen

Nancy Sweet, kinderfysiotherapeut
St Antonius Ziekenhuis Utrecht


Ik neem jullie mee in de theorie en praktijk van het begeleiden van kinderen met een dysfunctionele ademhaling. Van testen tot behandelen. Wat komt erbij kijken voor het kind, maar ook voor de ouders. Met welke factoren wordt er rekening gehouden. Do’s and don’ts.

Leerdoelen:
- De deelnemer kan na deze sessie de verschillende uitingsvormen van een dysfunctionele ademhaling herkennen en weet
  wanneer door te verwijzen naar de kinderfysiotherapie.
- De deelnemer is na deze sessie bekend met de inhoud van de kinderfysiotherapeutische begeleiding bij kinderen met een
  dysfunctionele ademhaling.

 

E-health bij patiënten met ILD: de toekomst?

Nelleke Tak MSc, verpleegkundig specialist Interstitiële Longziekten
Erasmus MC


Wat zijn de ervaringen tot nu toe wat betreft het gebruik van e-health in de praktijk bij patiënten met een interstitiële longziekte? Hoe kun je ervoor zorgen dat het een succes wordt en een goede aanvulling is op de reguliere zorg? Naast voorbeelden uit de praktijk, is er ook de mogelijkheid om zelf een longfunctie te blazen middels een spirometer die verbonden is met een app.

Leerdoelen:
- De deelnemer heeft kennis van e-health bij patiënten met ILD en heeft inzicht in hoe dit in de praktijk werkt.
- De deelnemer heeft kennis van de randvoorwaarden die het succes van e-health bij patiënten met ILD kunnen vergroten.